REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. zagadnienia wstępne
 2. określenie warunków korzystania z usługi
 3. zasady wykonania umowy
 4. zasady zawierania, zmiany oraz rozwiązywania umowy
 5. prywatność
 6. inne zagadnienia.

 

Zagadnienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.mayatomanik.pl/sklep.

Sprzedającym jest firma Lothlory Mirosława Tomanik, z siedzibą w Opolu, przy ul. Buhla 11a/3, 45-626, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7542662505, Regon: 020344623, zwana dalej „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

–           pod numerami telefonów: 793 394 930 i 793 323 930, koszt połączenia za

minutę według standardowego cennika operatora.

–           korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@mayatomanik.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mayatomanik.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mayatomanik.pl/sklep
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy Lothlory prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Lothlory są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 6. przeglądarka internetowa np. Internet Explorer w wersji 8.0 lub Google Chrome w wersji 401.0.2272.76 lub nowszych z włączoną obsługą

niezbędnych aplikacji tj. ActiveX, JavaScript i Cookiem,

 1. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x768 pikseli.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Lothlory są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Lothlory w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez zakładkę.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem potwierdzenia dokonania płatności w przypadku płatności on-line przez firmę Dotpay S.A.
 11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka opłacona i zaksięgowana
 4. do godziny 12.00 w dniu roboczym zostaje nadana w tym samym dniu.
 5. po godzinie 12.00 w dniu roboczym zostaje nadana następnego dnia roboczego
 6. w dniu wolnym od pracy zostaje nadana w kolejnym dniu roboczym.
 7. Przesyłka doręczana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zasady kolejnego dnia po nadaniu, jednak ze względów niezależnych od Usługodawcy czas ten może się wydłużyć do 2-3 dni.
 8. Termin doręczenia przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie – zgodnie z zasadami wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.
 9. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce „Wysyłka” (www.mayatomanik.pl/wysylka).

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar na życzenie wystawiamy fakturę vat.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez:
 3. przelew bezpośrednio na konto firmy
 4. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych autoryzowanego Agenta Rozliczeniowego nadzorowanego przez Prezesa NBP – firmę Dotpay S.A. W ramach współpracy z Dotpay, Klient może skorzystać z płatności kartą elektroniczną, przelewów on-line, płatności BLIK, MasterPass, płatności kartowej One Click.
 5. W przypadku zatwierdzenia płatności kartą należy podać numer weryfikacyjny CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty płatniczej, obok podpisu właściciela.
 6. Dane do dokonania przelewu na konto bankowe Usługodawcy:

nr konta:  87 1160 2202 0000 0001 8299 6722

LOTHLORY M.Tomanik

ul. Buhla 11a/3,

45-626 Opole

tytuł:  nr transakcji + Kupujący (imię i nazwisko).

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, terminie 14 dni (podstawa prawna: 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.Ust. z 2014r. poz. 827 z późn. zmian.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy Usługodawcy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem takich zmian, które wpływałyby na wartość Towaru.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy w stanie nienaruszonym.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Zwrot należności za Towar Usługodawca zwróci Klientowi tym samym sposobem, jakim została dokonana wpłata, do 14 dni od otrzymania Towaru.
 2. Koszty dostarczenia Towaru do Usługodawcy o ponosi Klient.

§  7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres 24 miesiące. Gwarancja dotyczy cech produktu, które nie wynikają z jego standardowego użytkowania.
 2. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.
  1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i  zgłoszeniem reklamacyjnym według wzoru, który jest załącznikiem niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku płatności on-line podmiotom obsługującym ten kanał.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych także w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży, zawsze wskazanym przy wyrażaniu takiej zgody.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z  akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.
 7. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@mayatomanik.pl
 8. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcy drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym Lothlory a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej poprzez stronę internetową www.mayatomanik.pl

nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)

na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, iż niezwłocznie, w terminie do 7 dni odeślę zakupiony towar w nienaruszonym stanie na adres Lothlory Mirosława Tomanik.

 

 

……………………………………………………………..

podpis Konsumenta

 

 

[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

 1. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
 2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

ZAŁĄCZNIK 2

Reklamacja towarów

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

LOTHLORY Miroslawa Tomanik

Ul. Buhla 11a/3

45-626 Opole

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić